University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (1) 2015 str. 23–33

Krzysztof Kornarzyński, Małgorzata Budzeń, Agnieszka Sujak

OCENA WPŁYWU PÓL MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO ORAZ WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA PRZEBIEG KIEŁKOWANIA NASION ŚLAZÓWKI TURYNGSKIEJ (LAVATERA THURINGIACA L.)

słowa kluczowe: stymulacja nasion, pole magnetyczne, pole elektryczne, woda uzdatniana magnetycznie, nasiona ślazówki
abstrakt: W pracy zaprezentowano wyniki badań kiełkowania nasion ślazówki turyngskiej, które poddano stymulacji zmiennym polem magnetycznym, stałym i zmiennym polem elektrycznym lub podlewano wodą uzdatnianą magnetycznie. Badania wykonano dla serii pomiarowych trwających po 21 dni, dla nasion rodzicielskich i nasion potomnych pozyskanych z plonu nasion rodzicielskich. Uzyskane wyniki świadczą o wyraźnym pozytywnym wpływie zmiennego pola elektrycznego, niewielkim pozytywnym wpływie stałego pola elektrycznego i wody uzdatnianej magnetycznie oraz o statystycznie istotnym wpływie negatywnym zmiennego pola magnetycznego na energię kiełkowania i zdolność kiełkowania nasion rodzicielskich ślazówki. W przypadku nasion potomnych uzyskano znaczący pozytywny wpływ zmiennego pola elektrycznego (rzędu 26%), podobnie jak dla nasion rodzicielskich, oraz pozytywny wpływ wszystkich zastosowanych rodzajów stymulacji na zdolność kiełkowania nasion i ich energię kiełkowania. Różnice statystyczne na poziomie istotności P ≥ 0,05 obserwowano wyłącznie dla nasion traktowanych zmiennym polem elektrycznym.
Zapis do cytowania:

MLA Kornarzyński, Krzysztof, et al. "ESTIMATION OF THE EFFECT OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELD AND MAGNETICALLY TREATED WATER ON THE COURSE OF GERMINATION OF SEEDS OF THURINGIAN MALLOW (Lavatera thuringiaca L.)." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.1 (2015): 14.
APA (2015). ESTIMATION OF THE EFFECT OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELD AND MAGNETICALLY TREATED WATER ON THE COURSE OF GERMINATION OF SEEDS OF THURINGIAN MALLOW (Lavatera thuringiaca L.). Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (1), 14
ISO 690 KORNARZYńSKI, Krzysztof, BUDZEń, Małgorzata, SUJAK, Agnieszka. ESTIMATION OF THE EFFECT OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELD AND MAGNETICALLY TREATED WATER ON THE COURSE OF GERMINATION OF SEEDS OF THURINGIAN MALLOW (Lavatera thuringiaca L.). Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.1: 14.
EndNote BibTeX RefMan