University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 14 (3) 2015 str. 3–10

Jawad AL Aridhee, Grzegorz Łysiak

CHARAKTERYSTYKI RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ ZIARNA PSZENICY O ZRÓŻNICOWANEJ WILGOTNOŚCI

słowa kluczowe: pszenica, wilgotność, relaksacja, charakterystyki reologiczne
abstrakt: Celem pracy była ocena wpływu wilgotności ziarna pszenicy na charakter krzywych relaksacji uzyskanych w teście osiowego ściskania. Do badań użyto ziarna polskiej pszenicy zwyczajnej odmiany ‘Emika’ o wilgotności od 8 do 22%. Pomiary zrealizowano na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z020. Pojedyncze ziarna pszenicy obciążano pomiędzy dwiema płaskimi płytami do stałej wartości siły 50 N. Czas relaksacji wynosił 300 s. Wyznaczono wartości parametru Y(t) w przyjętym czasie relaksacji. Określono również parametry k1 i k2 dla modelu przedstawionego przez Pelega i Normanda. Wraz ze wzrostem wilgotności ziarna zwiększały się praca zgniatania (od ok. 5 do 25 mJ) i wartość odkształceń ziarna (od 0,2 do 1.0 mm). Przyrost udziału wody w ziarnie powodował spadek zarówno średniej wartości siły po pięciominutowym czasie relaksacji, jak i wartości parametru relaksacji Y(t).Wartości te dla wilgotności 22% były ponad dwukrotnie niższe niż ustalone na poziomie 8%. Stałe k1 i k2 spadały od 3,5 do 1,5 i od 53 do 13, odpowiednio. Wpływ wilgotności ziarna na analizowane parametry opisano w postaci równań regresji.
Zapis do cytowania:

MLA Aridhee, Jawad AL, and Grzegorz Łysiak. "STRESS RELAXATION CHARACTERISTICS OF WHEAT KERNELS AT DIFFERENT MOISTURE." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14.3 (2015): 14.
APA (2015). STRESS RELAXATION CHARACTERISTICS OF WHEAT KERNELS AT DIFFERENT MOISTURE. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 14 (3), 14
ISO 690 ARIDHEE, Jawad AL, ŁYSIAK, Grzegorz. STRESS RELAXATION CHARACTERISTICS OF WHEAT KERNELS AT DIFFERENT MOISTURE. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2015, 14.3: 14.
EndNote BibTeX RefMan