University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 2 (1) 2003 str. 67–74

Władimir Bułhakow, Iwan Gołowacz, Aleksander Szeptycki

TEORIA DZIAłANIA LEMIESZOWEGO ZESPOłU PODKOPUJąCEGO W MASZYNACH DO ZBIORU BURAKóW

słowa kluczowe: burak cukrowy, zbiór, lemieszowy, zespół wykopujący
abstrakt: Przeanalizowano ruch pasa gleby z tkwiącym w niej korzeniem buraka po powierzchniach pary płaskich, skośnie ustawionych lemieszy. W końcowej fazie tego ruchu korzeń buraka wchodzi w bezpośredni kontakt z płaszczyznami lemieszy. Ustalono wpływ kątów ustawienia lemieszy na dopuszczalną wartość prędkości jazdy maszyny, przy której, dla danych warunków glebowych nie nastąpi jeszcze ułamywanie i pozostawianie w glebie końców korzeni. Przy założeniu wartości pionowej siły związania korzenia z glebą 0,2 kN i jednostkowym oporze gleby rozluźnionej lemieszami 2,0 kNm-2 oraz przyjmując kąt wierzchołkowy stożka korzenia buraka 20–28º, najwyższą dopuszczalną wartość prędkości jazdy można osiągnąć gdy kąt 2γ rozchylania lemieszy powinien wynosić 26–32º, zaś kąt β odchylenia płaszczyzny lemiesza od pionu 30º.
pub/2_1_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt1/2_1_67.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bułhakow, Władimir, et al. "Theory of share digging unit in sugar beet harvesting machines." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 2.1 (2003): 2.
APA (2003). Theory of share digging unit in sugar beet harvesting machines. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 2 (1), 2
ISO 690 BUłHAKOW, Władimir, GOłOWACZ, Iwan, SZEPTYCKI, Aleksander. Theory of share digging unit in sugar beet harvesting machines. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2003, 2.1: 2.
EndNote BibTeX RefMan