University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 3 (1) 2004 str. 105–110

Andrzej Bochniak, Mirosława Wesołowska-Janczarek, Stanisław Pietruszewski

PORóWNANIE WSPółCZYNNIKóW GINIEGO JAKO METODA OKREśLENIA WPłYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUł SPRężYSTOśCI źDźBEł ZBóż

słowa kluczowe: współczynnik Giniego, bootstrap, stymulacja polem magnetycznym
abstrakt: Streszczenie: Celem pracy jest stwierdzenie, czy poddanie nasion zbóż wstępnej stymulacji polem magnetycznym wpływa na różnice w strukturze rozkładu wartości modułów sprężystości podłużnej źdźbeł zbóż wykiełkowanych z tych nasion. Dla porównania wartości modułów wykorzystano często stosowany w problemach ekologicznych współczynnik Giniego. W celu stwierdzenia istotności zróżnicowania modułów sprężystości źdźbeł zbóż pod wpływem zabiegów stymulacji nasion zaproponowano zastosowanie przedziałów ufności dla różnicy odpowiednich współczynników Giniego. Do stworzenia ich wykorzystano metodę bootstrap.
pub/3_1_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_105.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bochniak, Andrzej, et al. "A comparison of gini coefficients as a method of state about influence of the magnetic field stimulation of seeds on corn stalk modulus of elasticity." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 3.1 (2004): 3.
APA (2004). A comparison of gini coefficients as a method of state about influence of the magnetic field stimulation of seeds on corn stalk modulus of elasticity. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 3 (1), 3
ISO 690 BOCHNIAK, Andrzej, WESOłOWSKA-JANCZAREK, Mirosława, PIETRUSZEWSKI, Stanisław. A comparison of gini coefficients as a method of state about influence of the magnetic field stimulation of seeds on corn stalk modulus of elasticity. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2004, 3.1: 3.
EndNote BibTeX RefMan