University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 4 (1) 2005 str. 3–11

Ignacy Niedziółka, Mariusz Szymanek

WPłYW WARUNKóW SKłADOWANIA KOLB KUKURYDZY CUKROWEJ NA WłAśCIWOśCI MECHANICZNE ZIARNA

słowa kluczowe: kukurydza cukrowa, kolby, ziarno, składowanie, właściwości mechaniczne
abstrakt: W pracy przeanalizowano wpływ warunków składowania kolb kukurydzy cukrowej na właściwości mechaniczne ziarna. Badania zasadnicze poprzedzono określeniem charakterystyki materiału roślinnego. Testy cięcia, penetracji i ściskania ziarna przeprowadzono na uniwersalnej maszynie Instron 6022. Umożliwiła ona wyznaczenie wartości sił i energii cięcia, penetracji oraz ściskania ziarna. Pomiary przeprowadzono przy prędkości przemieszczania głowicy 50 mm/min i jej obciążeniu 100 N. Badane kolby składowano przez 48 godzin w chłodni (0–3°C), w pomieszczeniu zamkniętym (18–22°C) oraz w środowisku wodnym. Uzyskane wyniki badań odnoszono do wyników dla próby kontrolnej, którą stanowiły kolby poddane testom bezpośrednio po ich zbiorze. Analiza wyników badań wykazała, że warunki składowania wpłynęły istotnie na zmniejszenie wartości cech mechanicznych ziarna i poboru energii w przypadku cięcia i penetracji oraz na ich wzrost w przypadku ściskania. Jest to szczególnie ważne w procesie odcinania ziarna od rdzeni kolb i jego dalszej obróbce.
pub/4_1_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_3.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Niedziółka, Ignacy, and Mariusz Szymanek. "Influence of storage conditions of sweet corn cobs on mechanical properties of kernel." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4.1 (2005): 4.
APA (2005). Influence of storage conditions of sweet corn cobs on mechanical properties of kernel. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4 (1), 4
ISO 690 NIEDZIółKA, Ignacy, SZYMANEK, Mariusz. Influence of storage conditions of sweet corn cobs on mechanical properties of kernel. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2005, 4.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan