University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 4 (1) 2005 str. 41–59

Anna Stankiewicz

IDENTYFIKACJA MATEMATYCZNYCH MODELI LEPKOSPRężYSTYCH MATERIAłóW BIOLOGICZNYCH METODą PRONY'EGO

słowa kluczowe: lepkosprężystość, funkcja relaksacji naprężeń, model Maxwella, metoda Prony'ego, algorytm identyfikacji
abstrakt: W pracy przedstawiono bazujący na metodzie Pronye'go algorytm identyfikacji modułu relaksacji liniowych materiałów lepkosprężystych opisanych modelem Maxwella. Udowodniono, że jeśli rzeczywisty moduł relaksacji dany jest czteroelementowym modelem Maxwella, a jego pomiary nie są obciążone zakłóceniami, to algorytm ten zapewnia identyfikowalność rzeczywistych parametrów modułu relaksacji. Pokazano, że wszystkie zadania obliczeniowe algorytmu są dobrze postawione w sensie Hadamarda i podano konieczne i dostateczne warunki stosowalności algorytmu do zadania identyfikacji czteroelementowych modeli Maxwella. Efektywność algorytmu zilustrowano wyznaczając funkcję relaksacji naprężeń próbki korzenia buraka cukrowego w warunkach stanu jednoosiowego odkształcenia oraz dla danych Lanczosa.
pub/4_1_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_41.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Stankiewicz, Anna. "Identification of the mathematical models of viscoelastic biological materials using Prony method." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4.1 (2005): 4.
APA (2005). Identification of the mathematical models of viscoelastic biological materials using Prony method. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 4 (1), 4
ISO 690 STANKIEWICZ, Anna. Identification of the mathematical models of viscoelastic biological materials using Prony method. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2005, 4.1: 4.
EndNote BibTeX RefMan