University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 8 (1) 2009 str. 23–32

Andrzej Wesołowski

WPłYW WYBRANYCH PARAMETRóW SUSZENIA JABłEK PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA ICH ZDOLNOść DO POCHłANIANIA WODY

słowa kluczowe: suszenie, promieniowanie podczerwone, rehydracja, owoce, jabłka
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności rehydracyjnych suszu z jabłek odmiany Lobo suszonych promieniami podczerwonymi. Zastosowano cztery różne zestawy promienników o łącznej mocy 200, 550, 900 i 1250 W każdy. Jako materiał badawczy zastosowano plastry wycięte z jabłek. Po osiągnięciu przez materiał równowagowej zawartości wody susz zanurzano w wodzie destylowanej o temperaturze 20ºC. Stwierdzono, że najwyższy w badanym zakresie współczynnik rehydracji RC osiągnął materiał suszony promieniowaniem podczerwonym o mocy 550 W. Nie stwierdzono istotnej różnicy współczynnika rehydracji dla materiału suszonego promiennikami o mocy 900 W i 1250 W.
pub/8_1_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_23.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wesołowski, Andrzej. "The influence of some chosen parameters of infrared radiation dehydration of apples on their ability of absorbing water." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8.1 (2009): 8.
APA (2009). The influence of some chosen parameters of infrared radiation dehydration of apples on their ability of absorbing water. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8 (1), 8
ISO 690 WESOłOWSKI, Andrzej. The influence of some chosen parameters of infrared radiation dehydration of apples on their ability of absorbing water. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2009, 8.1: 8.
EndNote BibTeX RefMan