University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Issue 8 (1) 2009 str. 33–39

Stanisław Kokoszka

WIELKOść JEDNORAZOWO PRZEWOżONYCH łADUNKóW W ZALEżNOśCI OD RODZAJU łADUNKU I WIELKOśCI SPRZEDAżY PRODUKCJI

słowa kluczowe: wielkość ładunku, wykorzystanie ładowności, masa przewozowa, transport rolniczy, środki transportowe
abstrakt: Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę wielkości jednorazowo przewożonych wielkości ładunków w zależności od rodzaju ładunku i wielkości sprzedaży produkcji. Analiza ta może stać się pomocna przy planowaniu zakupu nowych środków transportowych w kontekście ładowności i jej wykorzystania.
pub/8_1_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_33.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kokoszka, Stanisław. "The amount of single transported loads depending on the type of load and the size of production sales." Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8.1 (2009): 8.
APA (2009). The amount of single transported loads depending on the type of load and the size of production sales. Acta Sci.Pol. Tech. Agr. 8 (1), 8
ISO 690 KOKOSZKA, Stanisław. The amount of single transported loads depending on the type of load and the size of production sales. Acta Sci.Pol. Tech. Agr., 2009, 8.1: 8.
EndNote BibTeX RefMan